ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จัดอบรมโครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.ภูวดล บัวบางพลู หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-learning)