ก.ค.ศ. อนุมัติครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

นาง ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นครูเชี่ยว ชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑ ราย

อ่านรายละเอียดคลิก

ที่มา http://www.otepc.go.th

ยินดีกับทุกท่านด้วยความจริงใจค่ะ