กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ
9 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น