กิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 6 มิถุนายน 2556  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น