กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2556