การ์ตูนเอนิเมชั่น เรื่อง เรียนรู้เรื่องเทศบาล
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม คศ. 4 ของครูอาคม สมพามา เรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องท้องถิ่นแสน­ดี สามัคคีสร้างชาติไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะก­ารคิด รายวิชา ส40208 การปกครองท้องถิ่นของไทย ชั้น ม.6