การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพรางวัลพระราชทาน 20 มกราคม 2557