ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน