สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการและจัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖  ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน  ได้แก่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  ๑ – ๕  เป็นต้น

โดยประกวดในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น คว้ามาได้ทั้งหมด 5 รางวัล และในจำนวนนั้นได้รางวัลชนะเลิศ 1 ผลงาน เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วทการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร