การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15
สถาบันลูกโลกสีเขียวได้จัด “การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15” ขึ้น โดยเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประเภทงานเขียน และความเรียงเยาวชน หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” กติการการประกวดมีดังนี้
ประเภทงานเขียน

 •        เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
 •       เป็น งานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงวันปิดรับสมัครผลงาน หรือเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 •       มี เนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง
 •       ใน กรณีที่ใช้เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดีต้องนำเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ หากมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงถึงบุคคลต้องสามารถตรวจสอบได้
 •       ใน กรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งสำเนาผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน
 •       ผลงานที่ส่งเข้าประกวดส่งได้เพียง 1 ผลงาน และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มาก่อน
 •       สำหรับ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทงานเขียนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทใดๆ ควรเว้นระยะเวลาไป 3 ปี จึงมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับรางวัลได้ เพื่อให้มีการกระตุ้นการเขียนงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

[/list]   รางวัล :

 •       รางวัลดีเด่น เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
 •       รางวัลชมเชย เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

[/list]

ประเภทความเรียงเยาวชน

 •       ผู้เขียนจะต้องตั้งชื่อหัวข้อความเรียงเอง ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
 •       เป็น งานเขียนที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เช่น เป็นมุมมองของผู้เขียนที่แสดงถึงการเปิดโลกทัศน์ของผู้เขียนจากประสบการณ์ จริง จากจินตนาการ เพิ่มคุณค่าทางจิตใจหรือจิตสำนึก เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม
 •       ความยาวของผลงาน มีดังนี้

– ผู้เขียนอายุไม่เกิน 15 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้ากระดาษ A4

– ผู้เขียนอายุ 16 – 25 ปี ผลงานต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ A4
[/list]   รางวัล :

 •        รางวัลดีเด่น เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
 •       รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ

เปิดรับสมัครผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2556
ส่งผลงาน :

 •        ทาง ไปรษณียบัตร มาที่สถาบันลูกโลกสีเขียว อาคาร 1 ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางอีเมล greenglobe2556@gmail.com

   **ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล : เดือนพฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และ www.pttplc.com

ที่มา : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
เว็บไซต์ : www.praphansarn.com