การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และทวิภาคี ปีการศึกษา 2556

23 มิถุนายน 2556

หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น