การปฐมนิเทศ ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 7-8 พฤศจิกายน 2563