กรรมการวิพากษ์ผลงานโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาพิการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น